• داشتن پروانه بهره برداری • داشتن نشان تجاری مستقل• دارا بودن مجوزهای بهداشتی (در صورت لزوم)• داشتن پروانه ک...
  هدف از اجرای این جشنواره فرهنگ سازی رعایت حقوق مصرف کنندگان و تلاش در جهت ایجاد رقابت برای حمایت موثر از مصرف کنندگان به شرح موارد ز...
موضوع حمایت از حقوق مصرف کنندگان از جمله اهدافی است که دولت ها در جهت تامین منافع عمومی جامعه با اعمال سیاست های حمایتی خود از آنها در مقابل خیل وس...