معاونت بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس از سال 1390 برای اولین بار در کشور، اق...
  برخی از مصاديق حقوق مصرف‌کنندگان عبارتند از : 1. حق برخورد...
قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان فصل او...
  ماده 1- اصطلاحات ذیل در معانی مشروح مرب...
    حقوق هشت گانه مصرف کننده بر اساس رهنمودهای سازمان ملل ...
1. اطلاع رسانی آغاز ثبت نام از طریق سایت، جراید استانی، پیامک و ...2. ورود واحدهای متقاضی به قسمت