معاونت بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس از سال 1390 برای اولین بار در کشور، اق...

 

برخی از مصاديق حقوق مصرف‌کنندگان عبارتند از :


1. حق برخورد...

قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان


فصل او...

 

ماده 1- اصطلاحات ذیل در معانی مشروح مرب...

 

 

حقوق هشت گانه مصرف کننده بر اساس رهنمودهای سازمان ملل

...

1. اطلاع رسانی آغاز ثبت نام از طریق سایت، جراید استانی، پیامک و ...
2. ورود واحدهای متقاضی به قسمت ثبت ن...