لیست پخش رادیو حامی

رادیو حامی ـ 11       دانلود  
رادیو حامی ـ 10       دانلود فرهنگ سازی نصب بر چسب قیمت بر روی کالا
رادیو حامی ـ 9       دانلود نصب برچسب قیمت
رادیو حامی ـ 8       دانلود  حق برخورداری از حمایت در برابر تبلیغات خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست
رادیو حامی ـ 7       دانلود  حق برخورداری از جبران خسارت های وارده ناشی از مصرف کالا و خدمات
رادیو حامی ـ 6       دانلود  حق برخورداری از عدم دریافت اجباری کالا و خدمات
رادیو حامی ـ 5       دانلود  حق برخورداری از دریافت ضمانت نامه کالا و خدمات
رادیو حامی ـ 4       دانلود  حق برخورداری از کالا و خدمات استاندارد
رادیو حامی ـ 3       دانلود حق برخورداری از اطلاعات لازم شامل (نوع، کیفیت، آگاهی های مقدم بر مصرف، تاریخ تولید و انقضاء) 
رادیو حامی ـ 2       دانلود  حق برخورداری از دریافت صورتحساب معتبر و یا فاکتور فروش
رادیو حامی ـ 1       دانلود حق برخورداری از اطلاعات قیمت کالا و یا دستمزد خدمات به طور روشن و مکتوب 
آیا میدانید ـ 10       دانلود  
آیا میدانید ـ 9       دانلود
 
آیا میدانید ـ 8       دانلود   
آیا میدانید ـ 7       دانلود  
آیا میدانید ـ 6       دانلود   
آیا میدانید ـ 5       دانلود   
آیا میدانید ـ 4       دانلود  
آیا میدانید ـ 3       دانلود  
آیا میدانید ـ 2       دانلود  
آیا میدانید ـ 1       دانلود