شرایط اعطای گواهینامه استانی رعایت حقوق مصرف کنندگان

• داشتن پروانه بهره برداری
• داشتن نشان تجاری مستقل
• دارا بودن مجوزهای بهداشتی (در صورت لزوم)
• داشتن پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران (در صورت مشمول بودن)
• نداشتن حکم قطعی در دوسال اخیر شعب تعزیرات حکومتی ،براساس استعلام از مرجع مربوطه
• وجود گستره توزیع کالا یا خدمات و نمایندگی واحد متقاضی در سطح استان
• کسب حداقل 70 درصد امتیاز مربوط به نظرسنجی مستقیم از مشتریان واحدهای متقاضی
• کسب حداقل 75 امتیاز از 100 امتیاز تجمیعی شاخص های ارزیابی و نظرسنجی مستقیم از مشتریان برای واحدهای تولیدی
• کسب حداقل 80 امتیاز از 100 امتیاز تجمیعی شاخص های ارزیابی و نظرسنجی مستقیم از مشتریان برای واحدهای خدماتی

شرایط اعطای تندیس استانی :
• کسب حداقل یک گواهینامه استانی
• کسب حداقل 85 امتیاز از 100 امتیاز تجمیعی شاخص های ارزیابی و نظرسنجی مستقیم از مشتریان برای واحدهای تولیدی
• کسب حداقل 90 امتیاز از 100 امتیاز تجمیعی شاخص های ارزیابی و نظرسنجی مستقیم از مشتریان برای واحدهای خدماتی