سازمان های دریافت کننده گواهینامه ایزو 9001 ، ضرورت ممیزی های مراقبتی شرکت گواهی دهنده را درک ننموده و نتیجه کار را فق...
یک رویکرد پیشگیری کننده نظام مند برای ایمنی غذا و دارو است که به پیشگیری خطرات فیزیکی، شیمیایی، و بیولوژیکی می پ...
 استاندارد ایزو 10004 یک راهنمای عمومی و از خانواده ایزو 9000 می باشد که برای  طراحي، برنامه ريزی و اجرای فرآيند پایش و اندازه گیری...
سازمان بین‌المللی استاندارد ISO با نام ISA) International standard association) در سال 1926 با شرکت 20 کشور دنیا تأسیس شد و بعدها درسال ...
  نارضایتی مشتری می تواند به تجارتها صدمه بزند. مدیر باهوش راه هایی برای متفاوت کردن خود از رقبا، تعریف ...