یازدهمین جلسه مشاورین دبیرخانه جشنواره برگزار شد

یازدهمین جلسه مشاورین دبیرخانه جشنواره به بحث و بررسی در خصوص برگزاری دوره های آموزشی برای ارزیابها گذشت.


در این جلسه در خصوص برگزاری دوره های آموزشی برای ارزیاب های جشنواره بحث و تبادل نظر شد و مقرر شد از اول هفته آینده دوره ها برگزار و ارزیاب ها با تغییرات ایجاد شده در فرم های ارزیابی آشنا شوند.
این دوره ها شامل آشنایی کلی با روند ارزیابی، آموزش ارزیابی شاخص های مختلف، زبان بدن، ارتباط موثر و ... می باشد.
همچنین نحوه امتیازدهی سوالات نیز مورد بررسی قرار گرفت.