ششمین جلسه مشاورین دبیرخانه جشنواره برگزار شد.

در این جلسه در خصوص فرم های ارزیابی واحدهای تولیدی و خدماتی بحث و بررسی شد.


تدوین فرم های ارزیابی به تفکیک نوع واحد و رسیدن به یک دیدگاه واحد از مهمترین بحث های مطرح شده در این جلسه بود.
5 معیار کلی رهبری، اهداف، فرایندها- محصولات و خدمات، منابع و ارزیابی و بهبود عملکرد در نظرگرفته شده است و سوالات بر اساس این معیارها سنجیده می شوند.
در این جلسه یک فرم کلی مورد اتفاق واقع شد و تدوین فرم های هر حوزه به صورت کامل در دستور کار قرار گرفت.