ارتقاء واحدهای تولیدی و خدماتی در گرو آموزش


دبیر جشنواره تقدیر از حامیان حقوق مصرف کنندگان به همراه کارشناسان در تاریخ 5 تیرماه 98 از مجموعه اوساکفاش بازدید نمودند.


در ابتدا جناب آقای ستونی به نتایج کسب شده در جشنواره هشتم توسط مجموعه اوسا کفاش اشاره نموده و گفتند: عملکرد مجموعه اوسا کفاش نسبت به سال قبل رشد خوبی داشته اما انتظار می¬رود این عملکرد بهتر شود و با توجه به وجود باشگاه مشتریان در مجموعه و برند بودن آن در حوزه امتیاز مردمی می¬بایست امتیازات بهتری را در سال های آتی کسب نماید.
ایشان همچنین توضیحاتی در خصوص همکاری جمعی از مشاوران و تدوین نظامنامه رعایت حقوق مصرف کننده در دبیرخانه جشنواره ارائه نموده و از راه اندازی کارگاه¬های آموزشی برای واحد ها در آینده نزدیک خبر دادند.
جناب آقای احمدی پور نیز از توضیحات ارائه شده در خصوص برگزاری کارگاه¬های آموزشی استقبال نموده و این آموزش ها را خیلی مثبت و مناسب برای پیشرفت و ارتقاء واحدهای تولیدی و خدماتی عنوان نموده و همکاری بخش دولتی و خصوصی را بارزترین نشانه تغییر دیدگاه¬ها دانست.
ایشان ضمن تشکر و قدردانی از دبیرخانه جشنواره اظهار نمودند کارهای انجام شده در حوزه دبیرخانه جشنواره باعث رشد مجموعه ما شده و انگیزه ادامه این روند را برای مجموعه ما به وجود آورده است.