دبیر جشنواره تقدیر از حامیان حقوق مصرف کنندگان به همراه کارشناسان در تاریخ 19 تیرماه 98 از آموزشگاه آرایش و پیرایش مردانه گیلان فارس بازدید ن...
اعضای دبیرخانه جشنواره تقدیر از حامیان حقوق مصرف کنندگان در تاریخ دوازدهم تیرماه 98 از مدیریت امور شعب بانک توسعه تعاون بازدید نمودند. ...
دبیر جشنواره تقدیر از حامیان حقوق مصرف کنندگان به همراه کارشناسان در تاریخ 5 تیرماه 98 از مجموعه اوساکفاش بازدید نمودند. ...
اعضای دبیرخانه جشنواره تقدیر از حامیان حقوق مصرف کنندگان استان فارس در تاریخ 2 تیرماه 98 از شرکت پرتو باران آسیا (رکسوس) بازدید نمودند. این ش...
دبیر جشنواره تقدیر از حامیان حقوق مصرف کنندگان به همراه کارشناسان در تاریخ 29 خردادماه 98 از شرکت تبلیغات اسگالش بازدید نمودند. ...
دبیر جشنواره تقدیر از حامیان حقوق مصرف کنندگان به همراه کارشناسان در تاریخ 27 خردادماه 98 از شرکت شیراز رام آب (آب معدنی مینرال) بازدید نمودند....