اخبار

تلاش گیلان فارس برای حضور در جمع بهترین ها

تلاش گیلان فارس برای حضور در جمع بهترین ها


دبیر جشنواره تقدیر از حامیان حقوق مصرف کنندگان به همراه کارشناسان در تاریخ 19 تیرماه 98 از آموزشگاه آرایش و پیرایش مردانه گیلان فارس بازدید نمودند.

یکشنبه 21 مهر 1398 ساعت 09:11:47
رشد بانک توسعه تعاون در مسیر مشتری مداری

رشد بانک توسعه تعاون در مسیر مشتری مداری


اعضای دبیرخانه جشنواره تقدیر از حامیان حقوق مصرف کنندگان در تاریخ دوازدهم تیرماه 98 از مدیریت امور شعب بانک توسعه تعاون بازدید نمودند.

یکشنبه 21 مهر 1398 ساعت 09:10:24
ارتقاء واحدهای تولیدی و خدماتی در گرو آموزش

ارتقاء واحدهای تولیدی و خدماتی در گرو آموزش


دبیر جشنواره تقدیر از حامیان حقوق مصرف کنندگان به همراه کارشناسان در تاریخ 5 تیرماه 98 از مجموعه اوساکفاش بازدید نمودند.

یکشنبه 21 مهر 1398 ساعت 09:07:01
ترغیب واحدها به حضور در جشنواره با ارزیابی دقیق و هدفمند

ترغیب واحدها به حضور در جشنواره با ارزیابی دقیق و هدفمند


اعضای دبیرخانه جشنواره تقدیر از حامیان حقوق مصرف کنندگان استان فارس در تاریخ 2 تیرماه 98 از شرکت پرتو باران آسیا (رکسوس) بازدید نمودند. این شرکت تولیدکننده نوشیدنیهای گازدار و بدون گاز با پالپ آلوئه ورا است.

یکشنبه 21 مهر 1398 ساعت 09:05:31
پیشرفت اسگالش با هدف مشتری مداری

پیشرفت اسگالش با هدف مشتری مداری

دبیر جشنواره تقدیر از حامیان حقوق مصرف کنندگان به همراه کارشناسان در تاریخ 29 خردادماه 98 از شرکت تبلیغات اسگالش بازدید نمودند.

یکشنبه 21 مهر 1398 ساعت 09:03:30
تلاش گیلان فارس برای حضور در جمع بهترین ها

تلاش گیلان فارس برای حضور در جمع بهترین ها


دبیر جشنواره تقدیر از حامیان حقوق مصرف کنندگان به همراه کارشناسان در تاریخ 19 تیرماه 98 از آموزشگاه آرایش و پیرایش مردانه گیلان فارس بازدید نمودند.

یکشنبه 21 مهر 1398 ساعت 09:11:47
رشد بانک توسعه تعاون در مسیر مشتری مداری

رشد بانک توسعه تعاون در مسیر مشتری مداری


اعضای دبیرخانه جشنواره تقدیر از حامیان حقوق مصرف کنندگان در تاریخ دوازدهم تیرماه 98 از مدیریت امور شعب بانک توسعه تعاون بازدید نمودند.

یکشنبه 21 مهر 1398 ساعت 09:10:24
ارتقاء واحدهای تولیدی و خدماتی در گرو آموزش

ارتقاء واحدهای تولیدی و خدماتی در گرو آموزش


دبیر جشنواره تقدیر از حامیان حقوق مصرف کنندگان به همراه کارشناسان در تاریخ 5 تیرماه 98 از مجموعه اوساکفاش بازدید نمودند.

یکشنبه 21 مهر 1398 ساعت 09:07:01
ترغیب واحدها به حضور در جشنواره با ارزیابی دقیق و هدفمند

ترغیب واحدها به حضور در جشنواره با ارزیابی دقیق و هدفمند


اعضای دبیرخانه جشنواره تقدیر از حامیان حقوق مصرف کنندگان استان فارس در تاریخ 2 تیرماه 98 از شرکت پرتو باران آسیا (رکسوس) بازدید نمودند. این شرکت تولیدکننده نوشیدنیهای گازدار و بدون گاز با پالپ آلوئه ورا است.

یکشنبه 21 مهر 1398 ساعت 09:05:31
پیشرفت اسگالش با هدف مشتری مداری

پیشرفت اسگالش با هدف مشتری مداری

دبیر جشنواره تقدیر از حامیان حقوق مصرف کنندگان به همراه کارشناسان در تاریخ 29 خردادماه 98 از شرکت تبلیغات اسگالش بازدید نمودند.

یکشنبه 21 مهر 1398 ساعت 09:03:30