استاندارد ایزو ISO 10004


 استاندارد ایزو 10004 یک راهنمای عمومی و از خانواده ایزو 9000 می باشد که برای  طراحي، برنامه ريزی و اجرای فرآيند پایش و اندازه گیری رضایت مشتريان تدوین شده است.
این استاندارد راهنمایی مطلوب برای تدوین روش های حرفه ای برای اندازه گیری میزان رضایت مشتریان می باشد.

iso10004
 در این استاندارد یاد خواهید گرفت که صرف ارائه فرم نظرسنجی به مشتریان و آنالیز آنها نمی توان عدد واقعی رضایت مشتریان را بدست آورد.
در این استاندارد صحبت از شاخص رضایت مشتریان CSI (customer satisfaction index) می شود که شاخصی مطلوب و آمیخته از پارامتر های مختلف برای اندازه گیری رضایت مشتریان می باشد.
این استاندارد دارای 8 بند می باشد که در ابتدا با عنوان ISO/TS 10004:2010  معرفی شد که در سال 2012 ورژن خورد و تبدیل به ISO 10004:2012 شد.
عبارت TS در کنار ایزو مخفف (Technical Specification)  یا مشخصه های فنی می باشد که معمولا بر روی استانداردهای تخصصی مانند استاندارد صنایع خودرو سازی و یا نفت، گاز و پتروشیمی دیده می شود. این عبارت در سال 2012 از استاندارد ایزو 10002 حذف شد.
مزایای ایزو سنجش رضایت مشتری(ISO 10004) عبارتند از :
    کمک به افزایش اثربخشی ایزو مدیریت کیفیت
    تسریع شناسایی و پاسخگویی به نظرات مشتریان و سایر طرفهای ذینفع سازمان
    افزایش رضایت مشتریان و سایر طرفهای ذینفع سازمان
    استفاده از بازخور مشتری در جهت بهبود کیفیت محصولات
    افزایش اعتبار سازمان
    تشویق کارکنان برای بهبود روابط با مشتریان
    برقراری امکان سنجش و اندازه گیری رضایت مشتری
    تشخیص به موقع توقعات مشتریان  
این استاندارد هم مانند دیگر استاندارد های راهنما جهت صدور گواهینامه تدوین نشده است ، اما سازمان هایی که الزامات این استاندارد را رعایت نمایند می توانند از سازمان های صدور گواهینامه، تاییدیه استاندارد را دریافت نمایند.